*14MM 싸개단추를 내가 원하는 커버로 세상에 하나뿐인 단추를 만들어 보세요.

 

구성:싸개단추몰드세트,쇠막대(단추부속은 별도로 구매하셔야 합니다.)

 

사이즈: 1.싸개단추몰드세트 -40MM*62MM

              2.쇠막대 -9MM*83MM

              3.싸개단추부속 - 14MM

 

작업방법: 1.몰드윗부분에 패브릭을 지름 30MM로 자른후 둥근 단추부속위에 놓고

                      막대를 이용하여 몰드에 끼운다.

                  2..몰드아랫부분에 납작한부속을 끼운다.

                  3.몰드를 결합한다.

                  4.몰드의 윗부분을 막대를 데고 망치로 치면 완성 !